Dofinansowanie

NOWE REGULACJE DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - SPRAWDŹ

Podstawą refundacji jest posiadanie zlecenia o przyznanie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, wystawionego przez osoby uprawnione tj. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę np.: ortopedę, pielęgniarkę lub położną.

Następnie Pacjent lub upoważniona przez niego osoba musi potwierdzić wypisany przez lekarza wniosek zlecenia na zaopatrzenie we właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Potwierdzony przez NFZ wniosek stanowi podstawę do refundacji wyrobu medycznego.

Adresy oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzających wnioski na refundację wyrobów medycznych pobierz

 

Poniżej przedstawiamy ważne informacje Narodowego Funduszu Zdrowia o zasadach refundacji w wyroby medyczne

  1. inwalidom wojennym i wojskowym,
  2. cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  3. osobom represjonowanym,
  4. uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  5. weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
  1. pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę,
  2. zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia,

W celu potwierdzenia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionego w w/w podmiotach leczniczych należy okazać wypis z danej placówki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR

 Jeżeli sprzęt wybrany przez pacjenta z orzeczoną niepełnosprawnością przekracza cenowo refundację przyznaną przez NFZ,  istnieje możliwość dofinansowania tej różnicy przez PCPR.

W sytuacji kiedy pojawi się problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie przedmiotu ortopedycznego czy środków pomocniczych, lub potrzebny jest sprzęt, który nie jest refundowany przez NFZ, należy zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

PCPR współpracuje z powiatowymi i miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, które dofinansowują osobom niepełnosprawnym zakup przedmiotów ortopedycznych (np. wózków inwalidzkich) oraz środków pomocniczych (np. pieluchomajtek, łóżek rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu, podnośników, aparatów do leczenia bezdechu sennego).

Dofinansowanie może również dotyczyć likwidacji barier w komunikowaniu się (np. dofinansowanie łóżka rehabilitacyjnego) oraz barier architektonicznych (dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale również prace budowlane, które pozwolą przystosować miejsce zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej).

W przypadku kiedy przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został odebrany, a udział własny zapłacony, można starać się o zwrot poniesionych kosztów.

W tym celu należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem i kompletem wymaganych dokumentów - przejdź do strony

Refundacja może stanowić do 100% kwoty refundowanej przez NFZ lub od 50% do 100% wartości sprzętu nieobjętego refundacją NFZ.

Wróć do strony głównej